TITEL I – DE CLUBS

ART. 201 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE CLUBS
ART. 202 – BIJZONDERE PLICHT VAN DE CLUBS

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITEL I – DE CLUBS

ART. 201 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE CLUBS

1) De rekrutering van de scheidsrechters zal gedaan worden door de clubs.

2) Iedere club zal ten minste:

  • a) één scheidsrechter (waarde 2 punten) ter beschikking stellen per begonnen schijf van twee seniorenploegen, reserveploegen inbegrepen, die ingeschreven waren voor de competitie en dat ook nog zijn op de startdatum van de competitie, dewelke bepaald is in de jaarkalender. Bij een oneven aantal ingeschreven seniorenploegen wordt de laatste schijf vervolledigd met een jeugdploeg (die dan bij de berekening voor de jeugd niet meer meegeteld wordt). Deze regel is niet van toepassing op de recreatieve ploegen
  • b) één scheidsrechter (waarde 2 punten) ter beschikking stellen per begonnen schijf van drie jeugdploegen in de categorieën U21, U18/U19, U16, U14 die ingeschreven waren voor de competitie en dat ook nog zijn op de startdatum van de competitie, dewelke bepaald is in de jaarkalender.

Voor de berekening van het aantal punten dat een club ter beschikking heeft, zal 1 punt per scheidsrechter worden toegekend aan de huidige club van aansluiting en 1 punt aan de club van aansluiting op het ogenblik dat de scheidsrechter aan de lijst der scheidsrechters werd toegevoegd. 

Er zal een bonus, (per punt) voorzien in de TTB, worden toegekend aan de clubs die meer scheidsrechters dan de vastgestelde normen ter beschikking stellen.

Het aantal bonuspunten wordt beperkt tot 6. Deze bonus zal bekend gemaakt worden door het CPS die het doorgeeft aan het PC voor maandelijkse uitvoering.

Een scheidsrechter, welke slaagt in het examen, zal op voorstel van het CPS en na benoeming door de raad van bestuur toegewezen worden aan het CPS van de provincie, waartoe zijn club van aansluiting behoort, en zal in aanmerking genomen worden vanaf de maand die op zijn terbeschikkingstelling volgt, voor het niveau waarvoor hij gekwalificeerd is.

3) Een club die geen jeugdploeg inschrijft heeft geen recht op een bonus.

4) Bij de inschrijving van een nieuwe club zal deze club onmiddellijk een kandidaat-scheidsrechter ter beschikking moeten stellen en binnen de drie jaar vanaf de datum van de inschrijving aan de gestelde normen moeten voldoen.

5) Bij de niet-naleving van deze bepalingen, legt de CPS, per ontbrekende scheidsrechter een boete op, voorzien in de TTB, en geeft deze door aan het PC voor maandelijkse uitvoering.

6) In het geval van een kandidaat scheidsrechter tijdens de cursus of tijdens het eerste jaar dat hij fungeert opgeeft, zal aan de club gevraagd worden te voorzien in een nieuwe kandidaat voor de volgende cursus.

7) Voor het berekenen van het aantal scheidsrechters, komen wedstrijdcommissarissen en alle categorieën van scheidsrechters in aanmerking. (Uitgezonderd clubscheidsrechters)

8) Clubleden die deel uitmaken van een Comité, Departement, een Raad of een Groep van Afgevaardigden komen voor de toepassing van dit artikel, als actieve scheidsrechters in aanmerking. In de beschreven berekening tellen zij echter steeds voor 2 punten ten gunste van de huidige club van aansluiting.

9) Deze leden zullen in aanmerking genomen worden voor de berekening van de bonus vanaf de maand die volgt op hun benoeming.
Eén persoon kan slechts éénmaal als scheidsrechter gerekend worden.

10) In de maanden juni en juli wordt geen boni uitgekeerd noch boetes aangerekend.

De referentiedatum voor art. CD 201 is deze van 30/06/2014. (Beslissing AV 28/03/2015)


ART. 202 – BIJZONDERE PLICHT VAN DE CLUBS

Indien tijdens een zelfde seizoen een scheidsrechter bij drie opeenvolgende aanduidingen zonder afschrijving of vijf niet opeenvolgende aanduidingen zonder geldige reden afwezig is, ontslag neemt als scheidsrechter of voor ten minste drie maanden geschorst wordt, dan komt hij niet in aanmerking voor de toepassing van artikel 201. De belanghebbende clubs dienen door het bevoegd departement/commissie/sectie hierover ingelicht te worden.