Open brief aan clubs: het scheidsrechtertekort in basketbal

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Scheidsrechters op

Open brief aan clubs: het scheidsrechtertekort in basketbal

Beste clubbestuurders en basketbalfanaten,

Het structurele tekort aan scheidsrechters is reeds verschillende jaren, niet alleen in onze sport, hét knelpunt. Er is een korf van maatregelen genomen om het tij te keren. Verplaatsingsvergoedingen werden in de mate van het mogelijke aangepast.  Aan de uitstraling en het imago van scheidsrechters is gewerkt via onder andere nieuwe shirts en jongere ambassadeurs/ambassadrices. Wervingsacties zijn opgezet. Instapmogelijkheden zijn verlaagd via digitalisering en kortere, meer praktijkgerichte cursussen.

Er is echter nog iets meer uitstroom dan instroom van nieuwe scheidsrechters, de carrière van de scheidsrechters verkort en het korps veroudert nog steeds. Van de 2000 opgeleide youth officials stroomt momenteel slechts een beperkt deel door naar official. We blijven verder zoeken naar het juiste recept om die doorstroming te vergroten. Het voorbije seizoen werd in een proeffase getest om officials en youth officials samen wedstrijden te laten leiden bij U12. Een uitbreiding hiervan naar hogere leeftijdscategorieën kan een mogelijke optie zijn naar de toekomst. 

Tijdens de lockdown van de sport sinds maart ’20 (weliswaar met een korte herneming in augustus/september) hebben onze medewerkers heel wat inspanningen gedaan om het opleiding- en bijscholingsprogramma in een nieuw jasje te steken. Via nieuwsbrieven en diverse fora hebben we contact gehouden met de community ‘scheidsrechters’.  Bij de heropstart van de basketbalactiviteiten in de 2de helft van de zomer hebben we kunnen vaststellen dat er geen significante stijging is in de uitstroom in vergelijking met andere jaren; het overgrote deel van de scheidsrechters heeft zijn/haar engagement bevestigd.

Beperkte beschikbaarheden

Wel stellen we vast dat de mate waarin de scheidsrechters zich beschikbaar stellen momenteel eerder beperkt is. Louter voorbeeldmatig hebben afgelopen weekend meer dan 500 scheidsrechters zich vooraf niet beschikbaar gesteld of in laatste instantie afgemeld. Wij bekijken enerzijds wat de oorzaken hiervoor kunnen zijn. Zonder exhaustief te kunnen zijn, denken we dan aan (traditionele) opstartproblemen in de aanvangsfase van de competitie, de impact van weersomstandigheden, bredere interesses van de betrokken personen, het stijgend aantal voorbereidings- en bekerwedstrijden die soms last minute ingepland of geherprogrammeerd worden.  Anderzijds hebben we zowel via nieuwsbrieven aan officials als via de startvergaderingen voor de scheidsrechters, een oproep gedaan om mee te werken aan een oplossing. 

Dit maakt dat ondanks alle inspanningen en tijdsinvestering van de official planner, de aanduidingen moeilijker en trager dan voorheen verlopen. We werken intussen aan korte en middellange oplossingen. 

De weg vooruit is samen

Op korte termijn versterken we het team van de official planner. Objectief is dat één persoon zich richt op de aanduidingen vanaf de start van de competities (25/26 september behoudens enkele excepties) en er zorg voor draagt dat de aanduidingen van de refs minimum 2/3 weken vooraf gekend zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit meer mogelijkheden geeft aan de scheidsrechters om hun (weekend)activiteiten beter in lijn te brengen met de planning van de wedstrijden, wat kan resulteren in minder afmeldingen.  Verder schakelen we de 2de persoon in om te focussen op de aanduidingen in de komende weken in de aanloop naar de competities.  We geven hierbij prioriteit aan (1) de bekerwedstrijden vs voorbereidingswedstrijden (2) wedstrijden van seniors vs jeugdwedstrijden (3) Binnen de jeugdwedstrijden proberen we – in de mate van het mogelijke (!) – eerst de oudere jeugdcategorieën te voorzien.  We intensifiëren tegelijkertijd de inspanningen om de scheidrechters aan te moedigen om zich meer en sneller ter beschikking te stellen.

Daarnaast willen we samen met alle actoren - scheidrechters, referee ambassadors, trainers, bestuursleden – bepalen welke bijkomende initiatieven kunnen gerealiseerd worden om deze evolutie te keren.  Uit de voorbije brainstorms kwamen heel wat suggesties en ook in het beleidsplan staan reeds acties opgesomd.

Het is ons aller verantwoordelijkheid - individuele personen, clubbestuurders en federatieverantwoordelijken - om via samenwerking de situatie op een meer structurele manier te keren.  Een warme oproep aan iedereen!  Verdere stappen worden in de komende dagen uitgewerkt, zorgvuldig ingepland en via alle beschikbare communicatiekanalen onder de aandacht gebracht.