REGLEMENT BEKER VAN VLAAMS-BRABANT       
SEIZOEN 2017-2018

Art. 1:
Het P.C.  Vlaams-Brabant richt een bekercompetitie in voor Seniors Dames en Heren én voor de Jeugd Jongens en Meisjes, onder de benaming: "Beker van Vlaams-Brabant”.
Alle correspondentie met betrekking tot de Beker van Vlaams-Brabant moet gevoerd worden met de bekerverantwoordelijke van het PC Vlaams-Brabant:
e-mail: pauljanssens2@telenet.be
Inschrijving dient te gebeuren volgens de richtlijnen medegedeeld in het “Kalendernieuws”

Art. 2:
De beker van Vlaams-Brabant is voorbehouden aan de werkende clubs aangesloten bij Basketbal Vlaanderen.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het HHR van Basketbal Vlaanderen, tenzij het brekerreglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
Vanaf de eerste dag zal de thuisploeg de organisatiekosten dragen (huur van de installaties, algemene onkosten) met uitzondering van de finalewedstrijden. De bezoekende ploeg zal de verplaatsingsonkosten dragen (staf en spelers).

Art. 3:
De Beker van Vlaams-Brabant wordt ingericht voor volgende categorieën:
3.1
De jeugdploegen jongens uit de provinciale competitie vanaf U12 tot U21.
In de categorie U12 en U14 zijn gemengde ploegen toegelaten, zij komen uit in de categorie U12 en U14 jongens. De leeftijdscategorieën zijn deze die jaarlijks goedgekeurd zijn op de algemene vergadering van de vzw Basketbal Vlaanderen.
Op straf van forfait mogen bij de jeugdploegen jongens niet opgesteld worden: iedere jeugdspeler die op een spelerslijst van zowel de Landelijke als de Prombas competitie staat.
3.2
De jeugdploegen meisjes vanaf MU12 tot en met MU19 uit de (inter)-provinciale en de landelijke competitie. Voor de categorie MU12 tot en met MU16 is een overlappend geboortejaar van toepassing, max 4 speelsters van het overlappend geboortejaar mogen op het blad staan. Dit hoeven niet telkens dezelfde namen te zijn.
3.3
De seniors dames en heren voor de ploegen die uitkomen in de landelijke competitie
3.4
De seniors dames en heren voor de ploegen die uitkomen in de provinciale competitie.

Op straf van forfait mogen bij de seniors heren niet opgesteld worden: iedere senior speler + jeugdspeler die op een spelerslijst van zowel de Landelijke als de Prombas competitie staat.
Art. 4:
4.1 De wedstrijden voor de categorie jeugdploegen meisjes en jongens, de heren uit de landelijke - provinciale competitie én de dames uit de (inter)-provinciale competitie, worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
4.2 Indien in een bepaalde categorie minder dan drie verschillende clubs en vier verschillende ploegen inschrijven, zal de beker voor deze categorie niet georganiseerd worden.

Art. 5:
5.1 In de categorieën seniors heren en dames zowel provinciaal als landelijk(indien deze wordt ingericht zie art 3.3 en 4.2) is er per afdelingsverschil een voorgift van 5 (vijf) punten voorzien voor de ganse duur, finalewedstrijden inbegrepen, van de bekerronde. De scheidsrechters zullen de voorgift bepalen vóór aanvang van de wedstrijd.
5.2 Bij gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd, zullen er voor de wedstrijden voorzien in Art 4, verlengingen van 5 minuten worden gespeeld, tot op het ogenblik dat een ploeg als winnaar kan aangeduid worden.

Art. 6:
Het wedstrijdschema wordt op de website van Basketbal Vlaanderen gepubliceerd, waar de bezochte clubs ook de uitslagen dienen te melden
Beperkingen:
6.1 De loting voor de eerste ronde van de seniors zal gebeuren door het PC Vlaams Brabant op 24/07/2017 De locatie van deze loting zal aan de clubs meegedeeld worden en de clubs kunnen deze loting bijwonen.
6.2. De Loting voor de jeugdploegen zal op 24/07/2017 gebeuren.
6.3. Alle wedstrijden van de Beker van Vlaams-Brabant moeten in zaal gespeeld worden op een gehomologeerd terrein.
6.4. Indien een wedstrijd van de reguliere competitie geprogrammeerd is op dezelfde dag of weekend die in de jaarkalender voorzien werd voor de Provinciale Beker, heeft de wedstrijd van de Beker altijd voorrang en moet een eventuele wedstrijd van de reguliere competitie door de betrokken clubs in onderling overleg verplaatst worden.
6.5.Indien de wedstrijd afgewerkt wordt in een andere zaal dan de gebruikelijke zaal van de thuisploeg moet zowel de bezoekende ploeg als de verantwoordelijke van de Bekercompetitie in kennis gesteld worden van het juiste adres van deze locatie.
Het niet doorgeven van deze gegevens zal aanleiding geven tot het in gebreke stellen van de thuisploeg waarbij het PC  een forfait met de bijhorende boete kan opleggen.
Met uitzondering van de wedstrijden voorzien in Art 4.2, zal een ploeg die tweemaal opeenvolgend op verplaatsing speelde automatisch de thuisspelende ploeg in de volgende ronde worden behalve indien de tegenstrever ook tweemaal opeenvolgend op verplaatsing speelde.

Art. 7:
7.1. De ploegen die inschrijven voor de Beker van Vlaams-Brabant verklaren zich akkoord de data of periode vastgelegd voor het P.C. te eerbiedigen.
7.2. Voor de provinciale jeugdploegen en de provinciale damesploegen worden de bekerwedstrijden gepland op vaste weekends; deze regeling is niet van toepassing op de interprovinciale jeugdploegen dames.
Mits akkoord van de beide ploegen is het toegelaten de bekerwedstrijden op een andere datum te spelen op voorwaarde dat deze datum zich voor de vastgelegde datum situeert.
7.3. Vanaf de tweede ronde moeten de bezochte gekwalificeerde clubs, na overleg met de tegenstrever en ten minste 10 dagen vóór de overeengekomen datum, deze datum en uur voor de volgende wedstrijd aan de bekerverantwoordelijke melden
7.4 Bij het niet melden van datum en uur van de te spelen wedstrijd zal het PC autonoom de speeldag vastleggen. Afwezigheid op de door het PC geplande wedstrijd zal automatisch aanleiding geven tot forfait en de bijhorende boete.
7.6 De wedstrijddata, uren en plaats alsook de eventuele wijzigingen hieraan, dienen minstens 10 dagen vóór wedstrijddatum, kenbaar gemaakt worden aan de bekerverantwoordelijke. Bij ontstentenis hiervan zal het PC zelf een datum vastleggen.
7.7 Indien de kleur van de uitrusting gelijkaardig is, moet de thuisploeg bij de jeugd en de uitploeg bij de seniors de kleur van zijn uitrusting wijzigen.
7.8 Bij iedere correspondentie over een wedstrijd dient het wedstrijdnummer vermeld.

Art. 8:
8.1 De organisatie van de Finale valt onder de verantwoordelijkheid van het PC.
De toewijzing voor het inrichten van de finales gebeurt door het PC, na keuze uit de lijst van kandidaat inrichters die zich akkoord verklaard hebben met het lastenboek. Het PC legt het programma vast na overleg met de toegewezen organisator.
De voorwaarden en datum waarop de aanvragen tot toewijzing aan de organiserende club moeten ingediend worden, zullen later medegedeeld worden.

Art. 9:
De deelname aan de Beker van Vlaams-Brabant is gratis.

Art. 10
In navolging van artikel 267 dienen de uitslagen van de wedstrijden nog dezelfde dag via de website Basketbal Vlaanderen en of smart client doorgegeven te worden. De wedstrijdformulieren moeten worden opgestuurd naar het adres van de PC-vertegenwoordiger, verantwoordelijk voor de wedstrijdbladen van de competitie- en bekerwedstrijden. Paul BROECKX, Waterstraat 26, 3360 Bierbeek.
Bij niet naleving hiervan wordt de boete, voorzien in art 248, toegepast.

Art 11
Alle wedstrijden moeten geleid worden door referees aangeduid door CPS.

Art. 12 Protest en klachten.
12.1 Alle klachten dienen ingediend volgens de bepalingen van art 429
Een kopie van een klacht moet onmiddellijk overgemaakt worden :

  • per e-mail aan koen.umans@basketbal.vlaanderen en
  • per aangetekend schrijven aan het secretariaat-generaal van Basketbal Vlaanderen

12.2 Overtredingen van administratieve aard (kwalificatie van spelers, opgelopen forfaits, enz.) worden behandeld door het Provinciaal Comité. De beslissing wordt onmiddellijk aan de betrokken club gemeld.
Klachten hiertegen worden behandeld door de bevoegde rechterlijke raad (mits in acht name van de gebruikelijke procedure).

Art. 13
13.1 Bij forfaits zijn de statutaire boetes van toepassing zoals voorzien in de TTB
13.2 Wanneer een club forfait geeft voor de Finale zal een vergoeding aangerekend worden van (€ 1000). Deze kosten komen integraal ten goede aan de organisator van de finales en worden gedebiteerd via de bondsrekening.

Art. 14:
Basketbal Vlaanderen biedt aan de finalisten:
Aan de winnaar:

  • een beker ten definitieve titel  
  • 15 goudkleurige herinneringsmedailles

Aan de verliezer:

  • 15 zilverkleurige herinneringsmedailles

Bovendien ontvangen de winnaars van de finalewedstrijden seniors voor dames en heren een wisselbeker PC VLAAMS-BRABANT.
Deze wisselbeker blijft gedurende één jaar eigendom van de finalewinnaar en dient één maand vóór de daaropvolgende finale in goede staat ingeleverd worden bij het PC Vlaams-Brabant.
Bij eventuele schade, diefstal of verlies, zal een schadevergoeding van 250.00 € aan de betrokken club gedebiteerd worden.
De wisselbeker blijft ten definitieve titel eigendom van de ploeg die er in slaagt, binnen een periode van vijf opeenvolgende jaren, driemaal bekerwinnaar te worden.

Art 15:
De dagen waarop de finales van de Beker van Vlaams-Brabant worden gespeeld, het bekerweekend, gelden als beschermende data. In dit weekend worden geen tornooien of vriendenwedstrijden in de Provincie Vlaams-Brabant toegestaan.

Art. 16:
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen worden beslecht door het PC. Tegen deze administratieve beslissingen van het PC kan beroep aangetekend worden.

Art. 17:
Elke club verklaart zich door inschrijving en deelname akkoord met onderhavig reglement.

 

Paul Janssens              Paul Broeckx
Verantwoordelijke Beker van Vlaams-Brabant Voorzitter PC Vlaams-Brabant