Oproep nieuwe rechters

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Teneinde ons korps van Rechters uit te breiden, willen we een warme oproep doen naar kandidaten. We hebben immers maar een beperkt aantal mensen ter beschikking en zoals iedereen weet: vele handen maken licht werk.

Wie zich aangesproken voelt, maar twijfelt of hij al dan niet in aanmerking komt, kan de benoemingsvoorwaarden hieronder nalezen (art. JD 426):

Om tot lid van een rechterlijke raad te worden benoemd, moet de kandidaat op het ogenblik van de benoeming de volgende voorwaarden vervullen:

  • Ten minste 23 jaar oud zijn;
  • Belg zijn;
  • De Nederlandse taal machtig zijn;
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Geen lid zijn van een club van vzw Basketbal Vlaanderen*;
  • Aangesloten zijn bij de federatie.

*Overgangsmaatregel: deze voorwaarde wordt vereist vanaf het ogenblik de rechtstreekse aansluiting bij de federatie reglementair werd geregeld.

Om tot voorzit(s)ter van een rechterlijke raad te worden benoemd, moet het lid van deze rechterlijke raad bij voorkeur houder zijn van een diploma doctor of licentiaat/master in de rechten of over enige juridische ervaring beschikken.

De kandidaat dient zijn aanvraag per beveiligde zending in bij de Benoemingscommissie op de maatschappelijke zetel van de federatie en dit binnen de termijn als bepaald in artikel 427, §1 JD.

Benoemingscommissie Basketbal Vlaanderen
Ottergemsesteenweg Zuid 808 B bus 12
9000     Gent

Bij de kandidaatstelling dienen de volgende documenten te worden gevoegd:

  • Een overzicht van alle nuttige inlichtingen betreffende de basketballoopbaan van de         kandidaat, alsook zijn beroep;
  • De verklaring op erewoord dat hij in volstrekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn functie zal uitoefenen.

Deze documenten dienen door de kandidaat te worden ondertekend waarbij hij verklaart dat de gegeven informatie oprecht, volledig en waarachtig is.

De bevoegdheden mbt deze functie vindt u in art. 423, 424 en 425 van het Intern Reglement

Alle artikels vernoemd in huidige oproep tot kandidaten, kunnen nagelezen worden in het Intern Reglement.