In het kader van de vernieuwde werking van de rechterlijke raden worden onderstaande vacatures open gesteld.

Ga naar:

Vacature: Bondsprocureur

Bevoegdheden en taken

Zie art. 401 en 402 in dit document

Benoemingsvoorwaarden
 • Ten minste 23 jaar oud zijn;
 • Bij voorkeur doctor of licentiaat/master in de rechten zijn of over enige juridische ervaring beschikken;
 • Belg zijn;
 • De Nederlandse taal machtig zijn;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Geen lid zijn van een club van Basketbal Vlaanderen (*Overgangsmaatregel: deze voorwaarde wordt vereist vanaf het ogenblik de rechtstreekse aansluiting bij de federatie reglementair werd geregeld.)
 • Aangesloten zijn bij de federatie.

Vacature: Vice-bondsprocureur

Bevoegdheden en taken

Zie art. 408 en 409 in dit document

Benoemingsvoorwaarden
 • Ten minste 23 jaar oud zijn;
 • Bij voorkeur doctor of licentiaat/master in de rechten zijn of over enige juridische ervaring beschikken;
 • Belg zijn;
 • De Nederlandse taal machtig zijn;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Geen lid zijn van een club van Basketbal Vlaanderen (*Overgangsmaatregel: deze voorwaarde wordt vereist vanaf het ogenblik de rechtstreekse aansluiting bij de federatie reglementair werd geregeld.)
 • Aangesloten zijn bij de federatie.

Vacature: Bondscoördinator

Bevoegdheden en taken

Zie art. 416 in dit document

BenoemingsvoOrwaarden
 • Ten minste 23 jaar oud zijn;
 • Belg zijn;
 • De Nederlandse taal machtig zijn;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Aangesloten zijn bij de federatie.

Vacature: Leden van rechterlijke raden    

De rechterlijke raden van Basketbal Vlaanderen zijn:

 • De Rechterlijke Raad van Eerste Aanleg (RREA);
 • De Rechterlijke Raad van Beroep (RRB);
 • De Rechterlijke Cassatieraad (RCR).
Bevoegdheden

zie respectievelijk de art. 423, 424 en 425 in dit document

BENOEMINGSVOORWAARDEN

Om tot lid van een rechterlijke raad te worden benoemd, moet de kandidaat op het ogenblik van de benoeming de volgende voorwaarden vervullen:

 • Ten minste 23 jaar oud zijn;
 • Belg zijn;
 • De Nederlandse taal machtig zijn;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Geen lid zijn van een club van Basketbal Vlaanderen (*Overgangsmaatregel: deze voorwaarde wordt vereist vanaf het ogenblik de rechtstreekse aansluiting bij de federatie reglementair werd geregeld)
 • Aangesloten zijn bij de federatie.
 • Om tot voorzit(s)ter van een rechterlijke raad te worden benoemd, moet het lid van deze rechterlijke raad bij voorkeur bovendien houder zijn van een diploma doctor of licentiaat/master in de rechten of over enige juridische ervaring beschikken.

Indienen kandidatuur

De kandidaat dient zijn aanvraag ten laatste op 15 juni e.k. per beveiligde zending in bij de Benoemingscommissie op de maatschappelijke zetel Basketbal Vlaanderen:
Basketbal Vlaanderen vzw
T.a.v.  Benoemingscommissie ‘Rechterlijke Raden’
Ottergemsesteenweg Zuid 808 B Bus 12
9000 Gent

Bij de kandidaatstelling dienen de volgende documenten te worden gevoegd:

 • Een overzicht van alle nuttige inlichtingen betreffende de basketballoopbaan van de kandidaat, alsook zijn beroep (cfr. dit formulier);
 • Een verklaring op erewoord dat hij in volstrekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn functie zal uitoefenen (handgeschreven, gedateerd en behoorlijk ondertekend);
 • Deze documenten dienen door de kandidaat te worden ondertekend waarbij hij verklaart dat de gegeven informatie oprecht, volledig en waarachtig is.

Benoemingsprocedure & termijnen

De kandidaturen zullen bij ontvangst overgemaakt worden aan de Benoemingscommissie, welke in de overgangsfase is samengesteld uit de voorzit(s)ter van de Landelijke Cassatiekamer, de juridische coördinator, drie leden van de Landelijke Raad van Beroep en twee externe experts die worden aangesteld door de voorzit(s)ter van de Landelijke Cassatiekamer. Tegen de aanstelling van deze externe experts door de voorzit(s)ter van de Landelijke Cassatiekamer staat geen verhaal open. Het is de voorzit(s)ter van de Landelijke Cassatiekamer die de vergaderingen van de Benoemingscommissie voorzit.

De kandidaten worden beoordeeld op basis van de voorliggende stukken. De Benoemingscommissie kan echter evenwel beslissen om de kandidaten te horen.

De Benoemingscommissie beslist bij gewone meerderheid, waarbij steeds minimum vier leden van de Benoemingscommissie aanwezig dienen te zijn. Tegen de beslissingen van de Benoemingscommissie staat geen verhaal open.

De Benoemingscommissie stelt de benoemingen van de bondsprocureur, de vice-bondsprocureur en de bondscoördinator voor aan de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen die de kandidaten benoemt voor een maximale periode van vier jaar of, ingeval deze de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt, voor twee jaar. 

Overgangsmaatregel: de eerste benoeming van de bondsprocureur geschiedt voor een maximale periode van twee jaar. De eerste benoeming van de bondscoördinator geschiedt voor een maximale periode van zes jaar. Na afloop van deze termijnen, gelden de termijnen zoals bepaald in het HHReg.