REGLEMENT BEKER VAN VLAAMS-BRABANT       
SEIZOEN 2018-2019

 

Art. 1 :

Het P.C.  Vlaams-Brabant richt een bekercompetitie in voor Seniors Dames en Heren én voor de Jeugd Jongens en Meisjes, onder de benaming: "Beker van Vlaams-Brabant”.
Alle correspondentie met betrekking tot de Beker van Vlaams-Brabant moet gevoerd worden met de bekerverantwoordelijke van het PC Vlaams-Brabant:
e-mail: pauljanssens2@telenet.be
Inschrijving dient te gebeuren volgens de richtlijnen medegedeeld in het “Kalendernieuws”

Art. 2 :

De beker van Vlaams-Brabant is voorbehouden aan de werkende clubs aangesloten bij Basketbal Vlaanderen.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het HHR van Basketbal Vlaanderen , tenzij het bekerreglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
Vanaf de eerste dag zal de thuisploeg de organisatiekosten dragen (huur van de installaties, algemene onkosten) met uitzondering van de finalewedstrijden. De bezoekende ploeg zal de verplaatsingsonkosten dragen (staf en spelers).

Art. 3 :

3. 1 De Beker van Vlaams-Brabant wordt ingericht voor volgende categorieën:
° De jeugdploegen jongens uit de provinciale competitie vanaf U 12 tot U 21
° De jeugdploegen meisjes uit de (inter)provinciale competitie vanaf U 12 tot en met U 19.
° De seniorploegen dames en heren die uitkomen in de landelijke competitie. Wanneer minsten vier clubs competitief zijn.
° De seniorploegen dames en heren die uitkomen in de provinciale competitie.

3.2 Indien in een bepaalde categorie minder dan drie verschillende clubs en/of vier verschillende ploegen inschrijven, zal de beker voor deze categorie niet ingericht worden.

3.2 De leeftijdscategorieën zijn deze die jaarlijks goedgekeurd zijn op de A.V. van de v.z.w. Basketbal Vlaanderen.

3.3 Bij de jeugdploegen jongens en/of meisjes in de categorie U 12 en U 14 zijn gemengde ploegen toegelaten; zij komen uit in de categorie jongens.

3. 4 Jeugd en senior spelers en speelsters die landelijk spelen of gespeeld hebben in het seizoen 2018-19 kunnen niet deelnemen aan de provinciale beker, ongeacht hun leeftijd.

3.5 Een ploeg die meerdere teams in eenzelfde categorie inschrijft is verplicht voor elk van de ingeschreven teams een spelerslijst aan te maken.
Tot en met de 1/4 finale mogen op de respectievelijke lijsten nog spelers toegevoegd worden. Het is evenwel niet toegelaten om spelers van de ene lijst naar een andere lijst te switchen.
De spelerslijsten moeten, vóór aanvang van de eerste bekerwedstrijd, overgemaakt worden aan de secretaris van het P.C. De lijst waarop eventueel een speler wordt toegevoegd moet, vóór aanvang van de eerstvolgende te spelen wedstrijd, eveneens overgemaakt worden aan de secretaris van het P.C.
Het niet naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot het opleggen van een forfait met de daaraan verbonden boete.

3.6 Bij de categorie meisjes U 14 en U 16 is het toegelaten 4 meisjes van het overlappend geboortejaar op te stellen. Dit hoeven niet telkens dezelfde speelsters te zijn.
Deze uitzonderingsregel is niet van toepassing op de categorie meisjes U 12.

ART 4 :

4.1 : Alle wedstrijden worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Bij gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd zullen er verlengingen van 5 minuten gespeeld worden tot op het ogenblik dat een ploeg als winnaar kan aangeduid worden.

4.2 : In de categorieën senioren dames en heren – zowel provinciaal als landelijk – is er per afdeling een voorgift van vijf punten voorzien voor de ganse duur, finalewedstrijden inbegrepen, van de bekerronde.
De scheidsrechters zullen de voorgift bepalen voor aanvang van de wedstrijd.

ART 5 :


5.1 : Het wedstrijdschema wordt op de website van Basketbal Vlaanderen gepubliceerd en is raadpleegbaar voor de clubs via SportBeheerOnline.

5.2 : De verschillende lotingen zullen door het P.C. Vlaams-Brabant gebeuren. De data en locatie van deze lotingen zal aan de deelnemende clubs ter kennis gebracht  worden. Deze kennisgeving geldt als uitnodiging tot het bijwonen ervan.

5.3 : Alle wedstrijden van de Beker van Vlaams-Brabant moeten in zaal gespeeld worden op een gehomologeerd terrein. Dienvolgens moet de thuisploeg zowel de bezoekende ploeg als de verantwoordelijke van de Bekercompetitie, in kennis te stellen van het eventuele juiste adres van deze locatie.
Het niet naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot het opleggen van een forfait met de daaraan verbonden boete.

5.4 : Indien een datum van de Beker geprogrammeerd wordt op dezelfde dag of weekend van de reguliere competitie, heeft de wedstrijd voor de Beker altijd voorrang en dient de wedstrijd van de reguliere competitie, in onderling overleg, verplaatst worden.

5.5 : Een ploeg die bij loting tweemaal opeenvolgend op verplaatsing moet spelen zal in de volgende ronde automatisch thuisspelende ploeg worden, behalve indien de tegenstrever eveneens tweemaal op verplaatsing speelde.

ART 6 :


6.1 : Voor de provinciale jeugdploegen en de provinciale damesploegen worden de bekerwedstrijden gepland op vaste weekends; deze regeling is niet van toepassing op de ploegen ingeschreven in een interprovinciale reeks.

6.2 : Voor de provinciale seniorploegen heren zullen perioden vastgelegd worden waarbinnen de wedstrijden dienen gespeeld te worden.
De winnaar van een gespeelde wedstrijd zal, binnen de 48 u een nieuwe datum voor de volgende ronde aan het P.C. voorstellen, zo niet zal het PC zelf een datum bepalen.
Mits akkoord van de beide ploegen kan, rekening houdend met zowel de vooropgestelde periode als de gebruikelijke 10 dagen termijn om een wedstrijd te wijzigen, de wedstrijd op een andere datum gespeeld worden.

6.3 : Indien de kleur van de uitrustingen gelijkaardig zijn moet bij de jeugd de  thuisploeg en bij de senioren de bezoekende ploeg, de kleur van zijn uitrusting
wijzigen.

6.4 : Bij de wedstrijden van de halve finales heren en dames senioren zal een delegatie van de PRR aanwezig zijn om een eventuele rechtsgang in spoedzitting
mogelijk te maken.

Art 7 :

De organisatie van de Halve Finalewedstrijden en de Finalewedstrijden valt onder de verantwoordelijkheid van het PC Vlaams-Brabant.
De voorwaarden en data waarop de aanvragen tot toewijzing van de organisatie, moeten worden ingediend, zullen later kenbaar gemaakt worden.
De toewijzing voor het inrichten ervan gebeurt eveneens door het PC, na keuze uit de lijst van de kandidaat inrichters, die zich akkoord verklaard hebben met het lastenboek.

Art 8 :

Deelname aan de Beker van Vlaams-Brabant is gratis.

Art 9 :


9.1 : De uitslagen van de wedstrijden dienen, in navolging van art 267 van het H.H.
Reglement, nog dezelfde dag via de website van Basketbal Vlaanderen en of via Sportbeheeronline doorgegeven te worden.

9.2 : De wedstrijdformulieren moeten opgestuurd worden naar “ Paul BROECKX
Waterstraat 26, 3360 Bierbeek.

9.3 : Bij niet naleving van de bepalingen in art 9.1 en 9.2 wordt de boete, voorzien in Art 248 van het H.H. Reglement, toegepast.

Art 10 :

Alle wedstrijden worden geleid door referees aangeduid door het CPS.

Art 11 : Protest en klachten

11.1 : Klachten moeten gebeuren via de bepalingen van Art 429 van het H.H. Reglement.
Een kopie van een klacht op protest moet eveneens overgemaakt worden aan :
a) per e-mail aan : koen_umans@basketbal.vlaanderen 
b) per aangetekend schrijven aan het secretariaat-generaal van Basketbal Vlaanderen.

11.2 : Overtredingen van administratieve aard (kwalificatie van spelers; opgelopen forfaits; voorgift enz.) worden behandeld door het P.C. Vlaams-Brabant.
De beslissing(en) word(en)t onmiddellijk aan de betrokken club gemeld.
Eventuele klachten tegen deze beslissing(en) worden door de RR behandeld (mits in acht name van de gebruikelijke procedure).

Art 12 :


12.1 : Bij forfaits zijn de statutaire boetes, zoals voorzien in de TTB, van toepassing.

12.2 : Wanneer een ploeg forfait geeft voor de Halve Finale of de Finale zal, benevens de statutaire boete, een bijkomende vergoeding van 1.000 € aangerekend worden.
Deze bijkomende vergoeding komt integraal ten goede aan de organisator van het evenement. Beide boetes worden gedebiteerd via de bondsrekening.

Art. 13:


Basketbal Vlaanderen biedt aan de finalisten:
Aan de winnaar:
 een beker ten definitieve titel  
 15 goudkleurige herinneringsmedailles

Aan de verliezer:
 15 zilverkleurige herinneringsmedailles
Bovendien ontvangen de winnaars van de finalewedstrijden senioren voor dames en heren een wisselbeker PC VLAAMS-BRABANT.
Deze wisselbeker blijft gedurende één jaar eigendom van de finalewinnaar en dient één maand vóór de daaropvolgende finale in goede staat ingeleverd worden bij het PC Vlaams-Brabant.
Bij eventuele schade, diefstal of verlies, zal een schadevergoeding van 250,00 € aan de betrokken club gedebiteerd worden.
De wisselbeker blijft ten definitieve titel eigendom van de ploeg die er in slaagt, binnen een periode van vijf opeenvolgende jaren, driemaal bekerwinnaar te worden.

Art 14:


De dagen waarop de finales van de Beker van Vlaams-Brabant worden gespeeld, het bekerweekend, gelden als beschermende data. In dit weekend worden geen tornooien of vriendenwedstrijden in de Provincie Vlaams-Brabant toegestaan.

Art. 15:


Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen worden beslecht door het PC. Tegen deze administratieve beslissingen van het PC kan beroep aangetekend worden volgens de geldende procedure.

Art. 16:


Elke club verklaart zich door inschrijving en deelname akkoord met onderhavig reglement.


       Paul Broeckx                                        Paul Janssens
       Voorzitter P.C.                                      Verantwoordelijke Beker van Vlaams-Brabant