Afgevaardigden Vlaams-Brabant


Verslag nr. 2 vergadering van dinsdag 17 oktober 2017


Machelen - aanvang vergadering 20.00u - einde vergadering 22.30u


Aanwezigheden                           Uitnodigingen
Erik Schuermans Voorzitter - lid FinCom X

Fred Van Den Eynde (RvB) X
Fre ddy Hernou Ondervoorzitter V

PC N   en   CPS N
Marc  De Smedt Secretaris - lid WetCom

PRR X
Johny Manghelinckx Lid - relatie PC X
Roger Moyens Lid - relatie CPS
Eddy Van Avermaet Lid
X = aanwezig - V = verontschuldigd - A = afwezig – N = niet uitgenodigd

 

Agenda:

 

1. PRR:


Jo laat ons weten dat hij zich voor 100% kan inzetten als Voorzitter/secretaris wat vorig seizoen een moeilijke opdracht was wegens werkomstandigheden
Er werden een aantal afspraken gemaakt met de Voorzitter/secretaris van de PRR Vlaams-Brabant:
  Taak als voorzitter
  Taak als secretaris
  Verdeling van taken binnen RR door practische uitwerking van zittingssessie zoals ontvangst opgeroepenen, scheidsrechters, afhandeling van het financieel aspect
  Opmaken van handboek met richtlijnen over de samenstelling en opbouw van een dossier en dit met zijn leden bespreken
  Oplijsting van de inkomende dossiers en deze lijst ter kennisgeving doorsturen naar de andere leden van de RR en aan de secretaris Afgev.
  Communicatie naar de Afgevaardigden toe, waar en wanneer er een zitting is.
  Alle leden van de PRR dienen over een e-mailadres te beschikken, zodat er een betere communicatie kan zijn.
Leden die hierover niet beschikken hebben 1 jaar de tijd om dit in orde te brengen.

De Voorzitter van de PRR verlaat de zitting.
De Afgevaardigden beslissen, na de bespreking met de Voorzitter PRR, om een gunstig advies te geven voor alle leden van de PRR voor het seizoen 2017-2018.


2. Afgevaardigden:


Bespreking dossier Corporate Governance alsook de studie van het KU Leuven:
  De Voorzitter merkt op dat Basketbal Vlaanderen reeds voor 70 à 80% voldoet aan de eisen uit de studie van de KU Leuven.
  Er ontstond een debat onder de verschillende leden wat leidde tot ondermeer volgende conclusies:
• Ontbreken van een organigram
• Het niet terug vinden van een duidelijke betrokkenheid met de verschillende departementen en comité’s
• De betrokkenheid van de verschillende stakeholders ( spelers, coaches, e.a.) is dat nodig?
• Onder de rubriek Raad van Bestuur stellen de Afgevaardigden in vraag dat alle bevoegdheden toegewezen worden aan een manager
• Dagelijks bestuur zal zich alleen bezig houden met de dagdagelijkse dingen - vage omschrijving
• Uitbreiding van de Raad van Bestuur met spelers en coaches heeft geen enkele meerwaarde, integendeel dit zijn mensen die niet wakker liggen van een bestuursfunctie
• Uitbreiding van personeel zal nodig zijn. Wat is hier het kostenplaatje van?
• Wat is nog de rol van Afgevaardigden? Zeer vage omschrijving
• Werken in regio’s, wat met de bestaande provincies en op welke manier gaat men de regio’s indelen
• Het voorgesteld dossier draait alleen om de beschrijving en omkadering van de taak van een CEO
• Te weinig transparantie volgens dit dossier
• Geen interne controle en verantwoording van het personeel naar de Raad van Bestuur
• Oververtegenwoordiging van het aantal leden op een AV door het toevoegen van coaches en spelers
• Duur van mandaten is op zich geen probleem voor de Afgevaardigden op voorwaarde dat er ook een duur van mandaat vastgesteld wordt voor de CEO
• Waar gaat men de verschillende stakeholders vinden bij de clubs, spelers, coaches en wat als die wisselen van functie en probleemstelling bij stijgen en dalen van clubs. Probleemstelling betreffende de continuïteit van de werking binnen de Raad van Bestuur
• Raad van Bestuur punt 4 operationele bevoegdheden is een bevoegdheid van de CEO wat absoluut niet kan, moet toegewezen blijven aan de Raad van Bestuur
• Op welke basis gaat men spelers en coaches kwalificeren om hen aan te stellen als lid van de Raad van Besuur
• De studie omvat geen kostenberekening en is louter opgesteld en gebaseerd op theorie
• De conclusies van onze groep zullen overgemaakt worden aan de Raad van Bestuur voor verder behandeling

3. Allerlei:


  Johny zal de Afgevaardigden vertegenwoordigen op het 50 jarig bestaan van de club Clem Scherpenheuvel. Alvast onze oprechte felicitaties.
  In de toekomst is het aangewezen om te vergaderen te Machelen

Einde vergadering: 22.30 uur
Volgende vergadering: dinsdag 21 november 2017 te Machelen

Met sportieve groeten

Marc De Smedt                                      Erik Schuermans
Secretaris                                               Voorzitter
0476/ 32 75 66