Test 2 - oktober 2015

De antwoorden vind je onderaan deze pagina.

VRAAG 1 | Bij een inworp als gevolg van het wisselend balbezit begaat A4 een inworpovertreding. Als gevolg hiervan mag ploeg B de bal ingooien.
Wordt de pijl verzet in het voordeel van ploeg B?

 • a. Ja
 • b. Neen

VRAAG 2 | Wordt bij een inworp de bal levend wanneer hij geraakt wordt door een speler op het terrein?

 • a. Ja
 • b. Neen

VRAAG 3 | A4 mag 2 vrije worpen nemen. A7 zit klaar om de vrijworpnemer te vervangen? Tijdens de 1ste vrije worp vragen ook B8 en B9 vervanging aan en zitten klaar op de stoel. Na de 1ste vrije worp blijkt dat A4 gekwetst is en bloedt. Hij wordt onmiddellijk vervangen door A7.
Mogen op dat ogenblik ook de vervangingen voor B8 en B9 doorgevoerd worden?

 • a. Ja
 • b. Neen

VRAAG 4 | Tijdens de laatste twee minuten van de vierde periode dribbelt speler A4 in zijn aanvalsvak maar zet een voet over de middenlijn. Ploeg B krijgt de bal toegewezen voor een inworp in hun aanvalsvak net voorbij de middenlijn. Ploeg B neemt een timeout. De inworp zal nu uitgevoerd worden aan het inworpstreepje.

 • a. Juist.
 • b. Fout.

VRAAG 5 | A4 krijgt 2 vrije worpen toegewezen. Na de laatste vrije worp maar vooraleer de bal ter beschikking is van de speler van ploeg B die gaat inwerpen, vraagt ploeg A een time-out aan.
Wordt deze time-out nog toegekend?

 • a. Ja
 • b. Neen

 

---

Antwoorden:

Vraag 1: a - Vraag 2: b - Vraag 3: b - Vraag 4: b - Vraag 5: a

Extra uitleg:

Vraag 1
Zie artikel 12.5 van het reglement:

[12.5.5] Indien een ploeg een overtreding begaat gedurende de inworp voor wisselend balbezit verliest zij die inworp. De richting van de pijl voor het wisselend balbezit moet onmiddellijk omgedraaid worden, waardoor aangegeven wordt dat de tegenstanders van de ploeg, die de overtreding beging, recht hebben op de inworp voor wisselend balbezit bij de volgende sprongbalsituatie. Het spel wordt hervat door de bal toe te kennen aan de tegenstanders van de ploeg, die de overtreding beging, voor een inworp op de plaats van de originele inworp.

[12.5.6] Een fout door gelijk welke ploeg:

 • Voor het begin van een periode, uitgezonderd de eerste, of
 • Gedurende de inworp voor wisselend balbezit,

is geen aanleiding voor de ploeg die moet inwerpen om die inworp voor wisselend balbezit te verliezen.

Dus bij een overtreding van de inworpbepalingen begaan tijdens de procedure voor wisselend balbezit, is bal voor de tegenstanders voor een nieuwe inworp en de pijl wordt gedraaid. Bij een fout tijdens de procedure voor wisselend balbezit wordt de fout bestraft en blijft de pijl onaangeroerd.