Ga verder naar de inhoud

Verkiezing van bestuurders van vzw Basketbal Vlaanderen

9 januari 2023
Basketbal Vlaanderen

Het Bestuursorgaan van vzw Basketbal Vlaanderen telt momenteel 7 leden-bestuurders en kan volgens de statutaire bepalingen bestaan uit 5 tot 9 personen. De mandaten van K. Fels en A. Welvaarts lopen binnenkort ten einde.

Ter invulling van 4 mandaten zal er een verkiezing gehouden worden op de eerstvolgende algemene vergadering van 4 maart ‘23

Procedure

Het Bestuursorgaan doet ter versterking van de werking een oproep naar kandidaat-bestuurders.

Wat houdt de taak van bestuurder in?

Bestuurders staan in voor het langetermijnbeleid van Basketbal Vlaanderen. Zij bepalen als collegiaal orgaan de strategische doelstellingen van de organisatie, steeds vanuit een gezond kritische mindset en met een hart voor basketbal. Zij herkennen opportuniteiten in functie van het bereiken van de visie en doelen van de organisatie, verankerd in een beleidsplan per Olympiade. Om de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen en meerdere perspectieven in de debatten aan bod te laten komen, wordt binnen het Bestuursorgaan gestreefd naar diversiteit. Deze diversiteit kan ruim ingevuld worden en behelst onder andere de professionele achtergrond, gender, leeftijd en afkomst. Een meer gedetailleerde beschrijving vind je hier.

Van een bestuurder wordt een zeker engagement en tijdinvestering verwacht: het Bestuursorgaan komt zowat maandelijks samen.

Een bestuursmandaat bij Basketbal Vlaanderen is een onbezoldigd mandaat. In terugbetaling van verplaatsingskosten, kosten voor informaticamateriaal en communicatiemiddelen wordt voorzien. De bestuurders beschikken tevens over een representatiebudget.

Het mandaat van bestuurder loopt over een periode van 5 jaar en is éénmaal verlengbaar voor een periode van 3 jaar


Hoe zich kandidaat stellen
?

Kandidaten die toegetreden lid van Basketbal Vlaanderen zijn kunnen voorgedragen worden door de werkende leden van hun stakeholders(sub)categorie. Deze categorieën zijn gedefinieerd als de clubs, actief op provinciaal of landelijk niveau, de clubs van de Top Divisions (nationaal niveau), de officials of de trainers.

De kandidaturen moeten ter attentie van het Bestuursorgaan per e-mail aan info@basketbal.vlaanderen verzonden worden, en bevatten naast persoonsgegevens, informatie over opleiding- en beroepsactiviteiten, socio-culturele functies of interesses en ervaringsdomeinen ook een motivatie voor de kandidatuurstelling. Het dossier wordt onverwijld naar het aanspreekpunt van de betrokken stakeholderscategorie. Kandidaten die toegetreden lid zijn van Basketbal Vlaanderen, zijn de facto toegewezen aan één van de hoger vermelde stakeholderscategorieën.

Het zijn de werkende leden van de respectievelijke groepen die over hun voordracht zullen beslissen. Bij ontvangst van de beslissing van de werkende leden van de betrokken stakeholders(sub)categorie wordt de kandidatuur geregistreerd, incl. de samenstelling van het dossier en de ontvankelijkheid van de individuele kandidaturen (vormfouten of onvolledigheid) door het Bestuursorgaan beoordeeld. Het Bestuursorgaan maakt het volledige dossier over aan het adviescomité, aangesteld door het Bestuursorgaan (beslissing dd. 21 maart ’22).

Er is tevens ruimte voor externe kandidaten, nl. zij die nog geen lid zijn van Basketbal Vlaanderen of die zich niet identificeren met enige stakeholders(sub)categorieën. Deze kandidaturen worden na beoordeling van de ontvankelijkheid door het Bestuursorgaan rechtstreeks overgemaakt aan het Adviescomité en tegelijkertijd ter info verspreid aan alle stakeholders(sub)categorieën.

Het adviescomité functioneert in beslotenheid en stelt naar eigen inzichten zonder motivatie een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van het Bestuursorgaan voor. Indien er meerdere valabele kandidaten ter evenwichtige invulling van het Profielenrooster zijn, stelt het adviescomité een ranking op. Vervolgens brengt het adviescomité advies (praktisch implementeerbaar scenario, volgens voorkeur geordend) uit aan het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan nodigt vervolgens de Algemene Vergadering uit om in finaliteit over het voorstel van het adviescomité via stemming te beslissen. Als het voorstel geen enkelvoudige meerderheid van de stemmen behaalt, volgt een tweede, nominatieve stemming onder alle voorgedragen kandidaat-bestuurders volgens dezelfde meerderheidsregel.

Tijdspad

Het Bestuursorgaan publiceert de oproep tot kandidatuurstelling op datum van 9 januari 2023.

De kandidaturen kunnen tot 4 februari 2023 om 23u59 via info@basketbal.vlaanderen ingediend worden. Het Bestuursorgaan gaat bij ontvangst van de kandidaturen per direct over tot onderzoek van de personalia van de kandidaat-bestuurders en maakt na beslissing deze kandidaturen over aan de respectieve stakeholders(sub)categorieën. Indien een kandidatuur wordt voorgedragen door de verantwoordelijke van deze stakeholders(sub)categorieën dan wordt de kandidatuur overgemaakt aan het Adviescomité en de andere respectieve stakeholders(sub)categorieën.

Het Adviescomité maakt ten laatste op datum van 18 februari ’23 haar advies over aan het Bestuursorgaan, welke dit per direct overmaakt aan alle werkende leden van de respectieve stakeholders(sub)categorieën.

Op de algemene vergadering van 4 maart ‘23 wordt de verkiezing van bestuurders georganiseerd. De eerste mandaatstermijn loopt tot 31 december ’28. Het mandaat is éénmaal verlengbaar voor een periode van 3 jaar. Een overgangsmaatregel voor ‘zittende’ bestuurders, welke een mandaat opnamen voor de inwerkingtreding van de nieuwe statuten, bepaalt dat deze benoemd worden tot het einde van de mandaatperiode waarvoor ze benoemd werden. Zij kunnen éénmalig een verlenging van hun bestuursmandaat vragen voor een maximale duur van 5 jaar.

In casu, indien K. Fels en/of A. Welvaarts kandideren, gunstig geadviseerd en verkozen worden, kunnen zij een mandaat opnemen tot respectievelijk 31 december ’27 (Kris Fels) en 31 december ’25 (A. Welvaarts).

Gerelateerd nieuws

Een nieuw gezicht bij Basketbal Vlaanderen: Sara De Coussemaker

25 januari 2023
Basketbal Vlaanderen
Sinds eind 2022 vervoegt Sara De Coussemaker het team van Basketbal Vlaanderen. Zij gaat aan de slag als sporttechnisch medewerkster en…

Overlijden ex-bestuurder Bob Vrebosch

23 januari 2023
Basketbal Vlaanderen
Tot onze grote ontsteltenis vernamen wij deze middag het plotse overlijden van Bob Vrebosch. Bob was van 2012 tot en met 2016 bestuurder…

Jeugdtrainingsdagen rolstoelbaskebal & 3x3 on wheels in Gent en Zwijndrecht

22 november 2022
Basketbal Vlaanderen
Zowel in december 2022 als januari 2023 zullen er opnieuw jeugdtrainingsdagen rolstoelbasketbal & 3x3 on wheels-tornooien georganiseerd…