Ga verder naar de inhoud

Goed Bestuur

Sportfederaties in Vlaanderen worden aangemoedigd om de code Goed Bestuur van Sport Vlaanderen te volgen. De code steunt op drie grote pijlers: transparantie, democratie en interne verantwoording & controle.

Transparantie

De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

  • De statuten vind je in de rubriek 'Onze missie en meer'. Of klik hier.
  • De interne reglementen (het vroegere Huishoudelijk Reglement) vind je op deze pagina en in de documentenbibliotheek onder 'Intern Reglement'.
  • Je kan het organigram van de personeelsstructuur hier downloaden. Meer details over wie wat doet, lees je hier.
  • De sportieve reglementen voor de verschillende niveaus vind je onder 'Spelregels' in de documentenbibliotheek.

De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Het beleidsplan van Basketbal Vlaanderen voor de periode 2021-2024 vind je in de documentenbibliotheek onder 'Over Basketbal Vlaanderen.' Je kan het ook vinden op de pagina 'Beleidsplan 2021-2024' onder Goed Bestuur. Om het je gemakkelijk te maken: zie hier voor de korte versie en hier als je houdt van iets meer tekst. Hou je van meer details, dan is deze Excel-file jouw ding.

De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Je kan de gepubliceerde jaarboeken hier terugvinden. Het jaarverslag van 2022 zal rond eind februari gepubliceerd worden.

De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van het Bestuursorgaan op haar website. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Alle verslagen van het Bestuursorgaan worden online gepubliceerd in de rubriek 'Verslagen' > 'Bestuursorgaan'

De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website.

Alle verslagen van de Algemene Vergaderingen (én Bijzondere Algemene Vergaderingen) sinds de oprichting van Basketbal Vlaanderen zijn gepubliceerd op deze pagina. De verslagen van de AV's bevatten een samenvatting en bij elk besproken punt staat hoeveel stemmen voor én hoeveel stemmen tegen het agendapunt kreeg.

De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van het Bestuursorgaan en vermeldt voor elk lid van het Bestuursorgaan de start- en einddatum van het mandaat. Indien van toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten.

Wie in ons Bestuursorgaan zetelt, kan je hier bekijken. Daar zie je ook de start- en einddatum van het mandaat.

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de remuneratie van de leden van het Bestuursorgaan.

Dit is momenteel niet verwerkt in het jaarverslag, maar de kostennormering en representatiebudget zijn uiteraard wel in onze begroting opgenomen. In dit document lees je meer over de wijze van vergoedingen van het Bestuursorgaan.

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten.

Aan deze indicator voldoen we voorlopig (nog) niet. Het Bestuursorgaan volgt uiteraard wel een standaard procedure bij belangenconflicten:

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het Bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Het register met belangenconflicten vind je hier.

De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren.

Aan deze indicator voldoen we voorlopig (nog) niet.
Het gevolgde traject van het intern proces rond Governance kan je hier downloaden.

De organisatie geeft aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.

Je kan dit terugvinden op deze pagina.

Democratie

Het Bestuursorgaan stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de gewenste profielen van de leden van het Bestuursorgaan op. Die worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Het goedgekeurd bestuurdersprofiel kan je hier lezen. Het profielenrooster dat de beoordelingscommissie zal gebruiken voor de aanstelling van bestuurders, vind je hier.

Het Bestuursorgaan legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van het Bestuursorgaan ziet toe op de correcte navolging van deze procedures.

Hoe het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen werkt, lees je in deze nota.

De organisatie bepaalt zowel voor het Bestuursorgaan als voor de algemene vergadering een gepast quorum.

Het quorum voor de Algemene Vergadering staat beschreven in Artikel 15 van de statuten.

§1. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens 2/3 van de werkende
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders beantwoorden de vragen van leden over de agendapunten en het jaarverslag. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden behalve wanneer het WVV of de Statuten of het Intern Reglement dit anders voorzien. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als niet aanvaard beschouwd. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden voor de berekening van de meerderheden niet geteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Het quorum voor het Bestuursorgaan staat beschreven in Artikel 18 van de statuten.

§2 Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de gewone meerderheid
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De beslissingen worden genomen bij
consensus. Indien er toch gestemd zou moeten worden, volstaat een gewone meerderheid van alle stemmen
van de aanwezige, respectievelijk vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

De organisatie beperkt de mandaten van de leden van het Bestuursorgaan in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 8 jaar.

In de statuten (Art.17.7) is een maximale duurtijd van het bestuurdersmandaat opgenomen:

§7 Een bestuurder verliest van rechtswege de hoedanigheid van bestuurder op 31 december volgende op de afloop van een termijn van 5 jaar optreden als bestuurder, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze Statuten, behoudens verlenging van het mandaat op de laatst mogelijke Algemene Vergadering (maximum eenmaal verlengbaar met een extra termijn van 3 jaar);

De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van het Bestuursorgaan waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft.

Je kan terugvinden wanneer de mandaten van de bestuurders aflopen op deze pagina.

Het Bestuursorgaan vergadert minstens vijf keer per jaar.

Het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen vergadert in principe om de maand, goed voor zo'n 10 à 12 vergaderingen per jaar.

De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van het Bestuursorgaan zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving.

Na een eerste verkiezing van een lid van het Bestuursorgaan wordt een communicatie gericht aan de leden van de interne organisatie, de clubs en de partners van vzw Basketbal Vlaanderen. Zij/hij voert een kennismakingsgesprek met de Voorzitter van vzw Basketbal Vlaanderen en wordt voorgesteld aan de collegae bestuurders, het management en de medewerkers, en afdoende geïnformeerd over de taken en verantwoordelijkheden als bestuurder, de missie, visie en het beleidsplan én de financiële situatie aan de hand van jaarrekeningen, de meest actuele begroting en de lopende budgetopvolging. Zij/hij neemt kennis van de van toepassing zijnde samenwerkingsovereenkomst tussen Sport Vlaanderen en vzw Basketbal Vlaanderen en wordt gebrieft over het wettelijke en decretale kader, waaronder sportfederaties ressorteren, én de statuten en het intern reglement van vzw Basketbal Vlaanderen. De vermelde stukken worden digitaal ter beschikking gesteld van de bestuurder.

Indien een voorzitter geïnstalleerd wordt, wordt zij/hij geïntroduceerd bij Sport Vlaanderen en de stakeholders van vzw Basketbal Vlaanderen, te weten de voorzitter en secretaris-generaal/algemeen directeur van Basketball Belgium, Association Wallonie-Bruxelles de Basketball, Pro Basketball League en FIBA via Belgische mandatarissen. Hij neemt kennis van de partnerships en maakt ten gepaste tijde kennis met de belangrijkste sponsoren. Een werkvergadering wordt voorzien met respectievelijk de Voorzitter van de Algemene Rechterlijke Raad, de bedrijfsrevisor, het advocatenkantoor, de financiële adviseur en de personeelsleden van vzw Basketbal Vlaanderen.

De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie.

De vertegenwoordiging van alle leden is vastgelegd in het Intern Reglement (administratief deel).

Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en het Bestuursorgaan vastgestelde beleid.

In het Intern Reglement (Art. 55) staat uitgelegd hoe de verschillende departementen gestructureerd zijn en welke bevoegdheden zij hebben. Deze entiteiten werken onder controle van het Bestuursorgaan en volgen dus ook het beleid dat door het Bestuursorgaan en AV bepaald is.

Interne verantwoording & controle

De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie.

De afbakening van taken en bevoegdheden staat beschreven in het Intern Reglement (administratief deel) in de Artikels 51 t.e.m. 58 en dit zowel voor het Bestuursorgaan, de Secretaris-generaal, de coördinatoren, de Departementen, de Comités en Commissies.

In de statuten zijn de bevoegdheden van de Algemene Vergadering (Art. 13) en van het Bestuursorgaan (Art. 19) expliciet beschreven.

De functies van voorzitter van het Bestuursorgaan en die van directeur worden niet gecumuleerd.

Dit is zo bij Basketbal Vlaanderen: Jan Gesquière is de huidige voorzitter, Koen Umans is de secretaris-generaal.

De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van het Bestuursorgaan vast.

Volgens het huidige Intern Reglement mogen bestuurders geen werkende leden van de Algemene Vergadering zijn (Art. 17) en mogen ze geen enkele officiële functie opnemen zoals beschreven in Art. CD203 (Art. 52).

Het Bestuursorgaan legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement.

De taken en bevoegdheden van de secretaris-generaal staan beschreven in het Intern Reglement (administratief deel) in Artikel 53.

Het Bestuursorgaan houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.

Het jaarlijks functioneringsgesprek met onze secretaris-generaal is gepland in het eerste kwartaal van het jaar.

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door het Bestuursorgaan voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange termijn financiële planning.

Ja, het beleidsplan, het jaarplan en de jaarbegroting worden telkens goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.

Basketbal Vlaanderen heeft een Financiële Commissie, waarvan de werking beschreven staat in Artikel 46 van Intern Reglement (administratief deel). Daarnaast wordt de boekhouding jaarlijks gecontroleerd door een bedrijfsrevisor.

In de statuten (Art. 24) is opgenomen dat Basketbal Vlaanderen een bedrijfsrevisor benoemt.

Het Bestuursorgaan evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking.

De zelfevaluatie van het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen is jaarlijks gepland in juni.

Het Bestuursorgaan stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel, en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen.

De gedragscode voor bestuurders kan je hier nalezen. Voor personeel is de gedragscode vastgelegd in het arbeidsreglement van Basketbal Vlaanderen. De personeelsleden mogen hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon, zelfs buiten het kader van hun functie om maar op grond daarvan, geen giften, fooien noch voordelen van welke aard vragen, eisen of ontvangen.

Het Bestuursorgaan stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan volgt uiteraard een standaard procedure bij belangenconflicten:

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het Bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Het register met belangenconflicten vind je hier.

In de statuten (Art. 26) zijn extra bepalingen m.b.t. belangenconflicten opgenomen.

Het Bestuursorgaan legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast.

Het werkplan en vergaderschema wordt opgesteld op seizoensbasis en kan je hier downloaden. De timeline van de vergaderingen rond financiën vind je hier.